Tüzük

Avusturya - Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği - ATIS

 

§ 1 Derneğin adı, merkezi ve faaliyet alanı
§ 2 Derneğin amacı
§ 3 Derneğin hedeflerine ulaşmak için kullandığı kaynakları
§ 4 Üyelik çeşitleri
§ 5 Üyeliğe alım
§ 6 Üyeliğin son bulması
§ 7 Üyelerin hak ve görevleri
§ 8 Derneğin Organları
§ 9 Genel Kurul Toplantıları
§ 10 Genel Kurulun görevleri
§ 11 Yönetim Kurulu
§ 12 Yönetim Kurulunun görevleri
§ 13 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları
§ 14 Denetçiler
§ 15 Genel Sekreter
§ 16 Hakem Kurulu
§ 17 Derneğin feshi

 

 

§ 1 Derneğin adı, merkezi ve faaliyet alanı

(1) Dernek "Avusturya - Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği - ATİS" ismini taşımaktadır. (2) Dernek merkezi Viyana'dadır, derneğin faaliyetleri tüm Avusturya'yı kapsar. (3) Tüm eyaletlerde şube dernekler kurmak mümkündür.

§ 2 Derneğin Amacı

Etkinlikleri kâr amacı taşımayan derneğin hedefleri aşağıdaki gibi sıralanır:

(1) Avusturya, Avrupa Birliği ve Türkiye‘deki ekonomik koşullar hakkında dernek üyelerinin bilgilendirilmesi,

(2) Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Türkiye ile diğer AB, EFTA ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,

(3) Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari engellerin yanı sıra, Türkiye ile diğer AB, EFTA ülkeleri arasındaki ticari engellerin kaldırılması,

(4) Dernek üyelerinin ticaret, vergi, çalışma ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi, buna ilaven Türkiye ile

Avusturya, Türkiye ile diğer AB, EFTA ülkeleri arasındaki ticari konulara yönelik soruların cevaplanması,

(5) Avusturyalı ve Türk girişimciler ile diğer milletler arasındaki deneyim alışverişinin ve uluslararası diyaloğun güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi,

(6) Dernek üyelerinin girişimlerinin desteklenmesi ve dış kanallarda temsil edilmesi,

(7) Dernek üyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarının ve ulusal - uluslararası ekonomik kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinin

desteklenmesi,

(8) Dernek üyelerinin Avusturya’daki ve yurt dışındaki hakları ve ödevleri ile ilgili bilgilendirilmesi, üyelerin istem ve taleplerinin Avusturyalı ve yabancı yetkililer karşında ileri sürülmesi,

(9) Dernek üyeleri arasında sosyo-kültürel bağların geliştirilmesi,

(10) Konferans, sergi, sunum ve diğer kültürel etkinliklerin, ayrıca gezi ve sempozyumların düzenlenmesi,

(11) Genç girişimcilerin, profesyonellerin, yöneticilerin, bilimsel araştırmacıların, bilim adamlarının ve öğrencilerin teşvik edilmesi,

(12) Yurt içinde ve yurt dışındaki diğer ticaret birlikleri ve kuruluşları ile işbirliği yapılması,

(13) Dernek sadece ve doğrudan kamu yararı doğrultusunda çalışmakta ve özgeci hareket etmektedir. İlk sırada kendi ekonomik amaçlarını takip etmemektedir. Derneğin kaynakları sadece Tüzük’e uygun amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Üyelerin, Dernek kaynaklarından ödeme kabul etmesi yasaktır. Dernek, bir kimseye Dernek amacına yabancı harcamalar veya orantısız yüksek ödemeler vasıtası ile yararlandırmalarda bulunamaz.

(14) Dernek bağımsızdır. Dernek, herhangi bir politik veya dini hedefi takip etmez ve bunları açıkça ret eder.

§ 3 Derneğin hedeflerine ulaşmak için kullandığı kaynakları

(1) Derneğin amacı, (kâr amacı gütmeme ilkesi altında), uluslararası ve ulusal çerçevede bilimsel, ekonomik, eğitimsel ve kültürel etkinlikler vasıtasıyla gerçekleştirilir:

a) Konferans, seminer ve diğer eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve bunlara katılım,

b) Yayınlar, c) Kamu kurumları ile ilişkilerin kurulması, üniversite ve iş dünyası ile işbirliği,

d) Ekonomi veya bilim dallarına yönelik bir eğitimin desteklenmesi,

e) Girişimciler, yatırımcılar, uzmanlar, yöneticiler, bilim adamları ve öğrenciler için danışmanlık ve bu kişilere yardım,

f) Yukarıda belirtilen hedeflere hizmet eden diğer faaliyetler.

(2) Dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansal kaynaklar

a) Katılım ücretleri ve senelik aidatlardan,

b) Proje bazlı masraflara ilişkin katkılardan,

c) Etkinliklerden, derneğe ait işletme ve yayınlardan elde edilen gelirlerden, ,

d) Devlet sübvansiyonlarından, e) İthaf, bağış, birikim, vasiyet ve diğer katkılardan elde edilir.

(3) Üçüncü şahıslarca yapılan bağışlar ancak, derneğin amacı, bağımsızlığı ve politik tarafsızlığı ile çelişen şartlara bağlı olmadığı takdirde kabul edilir. (4) Dernek üstlenmiş olduğu yükümlülükler için kendi malvarlığı ile sorumludur. Etkinliklerden arta kalan gelirler Dernek malvarlığına dâhil olur.

§ 4 Üyelik çeşitleri

(1) Dernek üyeleri asli, istisnai ve fahri üye olmak üzere üçe ayrılır.

(2) Asli üyeler, üyelikten doğan tüm hak ve yükümlülükleri haizlerdir.

(3) İstisnai üyeler oy hakkına sahip değillerdir. Kural olarak derneğe kabul edilen her yeni üye öncelikle istisnai üye statüsüne sahip olur. En geç bir sene sonunda Yönetim Kurulu, yeni üyenin asli üyeliğine veyahut istisnai üyelik statüsünün uzatılmasına karar verir.

(4) Fahri üyelik, tüm üyelik hak ve yükümlülüklerini içerir. Mevcut üyeler Dernek aktivitelerini özellikle senelik aidatları ödeyerek destekleyebilirler.

§ 5 Üyeliğe alım

(1) Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olacakların bir başvuru belgesi hazırlayıp, bunu yönetim kuruluna iletmesi gerekmektedir. Gerçek kişiler için olan başvuru belgesinde her halde ad, soyad, yaş, meslek ve başvuran kişinin adresi yer alır. Tüzel kişiler için hazırlanan başvuru belgesinde tüzel kişinin adı, yetkili temsilcileri ile imza yetkisini haiz kimselerin adları, faaliyet alanı ve adresi yer alır. Ek olarak, ticaret sicil müdürlüğünden firma kaydına dair yasal bir belge ya da aynı değerde firma yapısını gösteren sair belge istenebilir.

(2) Asli veya istisnai üyeliğe alımı hakkında kesin kararı Yönetim Kurulu verir. Üyeliğe alım herhangi bir sebep gösterilmeden reddedilebilir.

(3) Fahri üyeliğe kabul, Yönetim Kurulunun Genel Kurula yapacağı öneri üzerine gerçekleşir. (4) Derneğin yasal olarak kurulmasından önce, üyeliğe kabul, geçici olarak, derneğin kurucuları tarafından gerçekleştirilir. Üyelik, derneğin kurulmasından sonra hüküm ifade eder.

§ 6 Üyeliğin son bulması

(1) Üyelik; ölüm, tüzel kişiliğin kaybı, üyelikten iradi olarak ayrılma veya komite tarafından Dernekten çıkarılma halinde son bulur.

(2) Üyeler, Dernekten ayrılmakta serbesttir. Ayrılma kararı yazılı olarak bildirilmelidir. Bu yazı, yönetim kuruluna iletilir.

(3) Ayrılma, üç aylık fesh-i ihbar müddetine uymak suretiyle, üyelik senesinin sonunda gerçekleşebilir. Üyenin hak ve yükümlülükleri fesh-i ihbar müddetince devam eder ve ayrılma tarihi itibarıyla son bulur.

(4) Üye, senelik aidatın ödenmesinde üç defa yapılan ihtara rağmen, üç ay geciktiği takdirde, yönetim kurulu ilgili üyenin çıkarılmasına karar verebilir. Üyelik aidatı ödeme yükümlülüğü bu durumdan etkilenmeden varlığını sürdürür.

(5) Bir üyenin Dernekten çıkarılmasına, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi yahut uygunsuz davranışlarda bulunulması durumlarında yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Çıkarma kararına karşı Genel Kurula itiraz başvurusunda bulunulabilir, bununla beraber Genel Kurul kararına kadar kişinin üyelik hakları askıda kalır. Sadece derneğin Yönetim Kurulu, kişinin üyelik statüsünün devamı hakkında karar verebilir.

(6) Fahri üyeliğin geri alınması, 4. paragrafta belirtilen gerekçelere dayanılarak Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır.

(7) Ayrılan üyeler ve onların yasal halefleri; üyelik aidatlarının, proje bazlı derneğe yapılan ödemelerin geri verilmesine veya Dernek malvarlığına yönelik bir talepte bulunamazlar.

(8) Yönetim Kurulu tarafından açıkça yazılı olarak verilen bir izin olmadan üye tarafından Dernek adına yapılan bağlayıcı beyanlar, üyelikten çıkarılmaya yol açabilir.

§ 7 Üyelerin hak ve yükümlülükleri

(1) Üyeler; Derneğin tüm etkinliklerine katılabilir, Derneğin tesislerini kullanabilir. Genel kurul toplantısında oy kullanma ve aktif/pasif seçme hakkından asli üyeler ve fahri üyeler yararlanabilir.

(2) Üyeler; derneğin çıkarlarına en iyi şekilde hizmetle ve derneğin itibarına ve amaçlarına zarar verecek her türlü hareketten kaçınmakla yükümlülerdir. Üyeler, Dernek Tüzük’üne ve Dernek organlarının kararlarına uymak zorundalardır. Üyeler, kayıt ücretini ve genel kurulca her sene kararlaştırılan meblağ üzerinden üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlülerdir.

§ 8 Dernek Organları

Dernek organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sekreter ve Hakem Heyetidir.

§ 9 Genel Kurul Toplantıları

(1) Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl takvim yılı başından itibaren en geç 6 ay içinde gerçekleşir.

(2) Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim Kurulu üyeleri kararı, olağan Genel Kurulun bu yöndeki kararı, üyelerin en az onda biri yazılı talebi, Denetim Kurulunun isteği üzerine 6 hafta içinde toplanır.

(3) Üyeler, olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına toplantı tarihinden en az 4 hafta önce yazılı olarak veya telefonla davet edilir. Toplantı zamanının tespiti gündeme içerilmek zorundadır. Toplantıya çağrı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gerçekleşir.

(4) Başvurular Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulmalıdır.

(5) Geçerli kararlar - olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesi talebi dışında - sadece toplantı gündeminde gösterilmiş olan hususlarda alınabilir.

(6) Genel Kurul Toplantısına tüm üyeler katılma hakkına sahiptir. Asli üyeler ve farih üyeler oy hakkına sahiptir. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Tüzel kişiler, vekil gösterdikleri bir kişi tarafından temsil edilebilir. Oy hakkının bir başkasına devredilmesi ancak yazılı izin ile gerçekleşebilir. Bir üye birden fazla üyeyi temsil edemez. Her bir Genel Kurul Toplantısı için ayrı ayrı yetkilendirme yapılır.

(7) Genel Kurul, üyelerinin veya bunların temsilcilerinin (bölüm 6) yarısının varlığı ile toplantı nisabına ulaşır. Belirlenen saatte Genel Kurul yeterli nisaba ulaşamamış ise, aynı gündem ile 30 dakika sonra Genel Kurul Toplantısına, var olan üye sayısı dikkate alınmaksızın başlanır.

(8) Genel Kurul kararları, kural olarak basit çoğunluk ile alınır. Tüzük değişiklerine veya derneğin feshine ilişkin kararlar verilen geçerli oyların üçte ikisi ile alınır.

(9) Genel Kurul Toplantısına başkanlık etmek Dernek Başkanı’nın, onun yokluğunda yedek başkanın görevidir. Yedek başkanın da yokluğu durumunda, mevcut bulunan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık eder.

§ 10 Genel Kurulun görevleri

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Yıllık rapor ve yıllık hesapların onaylanması ve kabulü,

(2) Masraf tahminleri hakkında karar alınması,

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin atanması, görevden alınması, sebep gösterilmesi şartı ile reddedilmesi,

(4) Tüzel kişiler için daha yüksek bir aidat tutarı belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, üyelik ücret ve senelik aidat oranlarının asli ve istisnai üyeler için belirlenmesi,

(5) Fahri üyeliklerin verilmesi ve geri alınması,

(6) Üyelikten çıkarma kararına karşı yapılan itiraz başvurularının değerlendirilmesi,

(7) Dernek Tüzük’ünde değişiklik yapılması ve Derneğin feshi,

(8) Toplantı gündeminde yer alan diğer konu maddeleri hakkında tavsiye verilmesi ve karar alınması.

§ 11 Yönetim Kurulu

(1) Yönetim Kurulu 11 üyeden meydana gelir. Bunlar Dernek Başkanı, Birinci Başkan Yardımcısı (Birinci Başkan Vekili), Başkan Yardımcısı (İkinci Başkan Vekili), Sayman, Sayman Vekili, Yazman, Yazman Vekili, Basın Sözcüsü (halkla ilişkiler) ve 3 Müşavir’dir.

(2) Seçilen bir üyenin ayrılması durumunda Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin yerine geçecek şekilde başka bir üye seçebilir. Seçilen kişinin üyeliği bir sonraki Genel Kurul Toplantısında onaylanır.

(3) Yönetim Kurulunun görev süresi iki senedir. Her hâlükârda, yeni bir Yönetim Kurulu seçilene kadar mevcut Yönetim Kurulu görevini sürdürür. Yönetim Kurulundan daha önce ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı tarafından, onun yokluğunda yedek başkan tarafından toplantıya yazılı veya sözlü olarak davet edilir.

(5) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin davet edilmesi ve yarıdan fazla üyenin hazır bulunması halinde karar alma yetkisine sahiptir.

(6) Yönetim Kurulu, kararlarını basit çoğunluk ile alır, oyların eşit olması durumunda başkanın oyuna üstünlük tanınır.

(7) Bir kimseye fahri başkanlık ünvanının takdim edilmesine ilişkin Genel Kurula yapılacak başvuru oy birliği, bir kimseye fahri üyelik verilmesine ilişkin Genel Kurula yapılacak başvuru geçerli oyların üçte ikisi ile kararlaştırılır.

(8) Mevcut üyelerin üçte birinin isteği üzerine oylama gizli olarak yapılabilir.

(9) Toplantı başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan’ı, onun yokluğunda başkan yardımcısı ve onun da yokluğunda mevcut Yönetim kurulu üyelerinin yaşça en büyüğü yürütür.

(10) Ölüm veya görev süresinin dolması haricinde (Bölüm 3) bir Yönetim Kurulu üyesinin görevi, görevin kendisinden alınması (bölüm 9) veyahut görevden çekilme ile (Bölüm 10) son bulur.

(11) Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını birlikte veya ayrı ayrı her zaman görevden alabilir.

(12) Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını yazılı olarak her zaman bildirebilirler. İstifa kararı Yönetim Kuruluna, Yönetim Kurulu üyelerinin toplu istifa kararı Genel Kurula iletilir. İstifa, bir halef seçildiği andan itibaren (Bölüm 2) hükümlerini doğurmaya başlar.

§ 12 Yönetim Kurulunun görevleri

Yönetim Kurulu, Derneği yönetmek ile sorumludur. Dernek Tüzük’ü ile başka bir Dernek organına bırakılmamış olan tüm görevlerden Yönetim Kurulu sorumludur. Görev alanına özellikle aşağıdaki konular girer:

(1) Yıllık bütçenin hazırlanmasının yanı sıra yıllık rapor ve yıllık hesapların hazırlanması,

(2) Genel Kurul Toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılması;

(3) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına çağrı,

(4) Dernek malvarlığının idaresi,

(5) Dernek üyeliğine kabul, üyelikten çıkarma ve üyeliğin askıya alınması,

(6) Dernekte çalışmak üzere eleman alımı ve bunların görevlerine son verilmesi,

(7) Genel Sekreter’in belirsiz bir süre için seçilmesi ve görevinden alınması.

§ 13 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları

(1) Dernek Başkanı, Dernekteki en yüksek yetkilidir. Derneğin dışarıya karşı temsili, özellikle resmi makamlar ve üçüncü şahıslar karşısında, Dernek Başkanı’nın görevidir. Başkan, Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Başkan, acil durumlarda Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun yetki alanına giren konularda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere gerekli düzenlemelerde bulunma yetkisini haizdir, ancak bu düzenlemeler daha sonra yetkili Dernek organı tarafından onanmalıdır.

(2) Yazman, Dernek işlerinde başkanı desteklemek ile yükümlüdür. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının protokollerini tutmak onun görevidir.

(3) Sayman derneğin mali işlerinden sorumludur.

(4) Yazılı ifadeler ve bildiriler, özellikle derneği bağlayan belgeler, başkan ve yardımcısı tarafından, mali işlerle alakalı olanlar ise başkan ve sayman tarafından birlikte imzalanır.

(5) Başkan’ın, Yazman’ın veya Sayman’ın yokluğu halinde bunların temsilcileri bu kişilerin yerine geçer.

§ 14 Denetçiler

(1) Denetçiler, Genel Kurul tarafından iki sene süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yeniden seçim mümkündür.

(2) Denetçiler, işlerin sürekli bir şekilde takip edilmesinden ve finansal tabloların incelenmesinden sorumlulardır. Bu incelemelerin sonucu Genel Kurula bildirilir.

(3) Bunun dışında §11 bölüm 3, 8, 9 ve 10'daki düzenlemeler geçerlidir.

§ 15 Genel Sekreter

Genel Sekreter, derneğin çalışanıdır. Kendisi, ofisi yönetmek ve süregelen işlerin Yönetim Kurulunun vermiş olduğu direktifler doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. Genel Sekreter, süregelen işler için tek başına imza yetkisine sahiptir.

§ 16 Hakem Kurulu

(1) Dernek ilişkilerinden doğan tüm uyuşmazlıklar Hakem Kurulunca karar bağlanır.

(2) Hakem Kurulu 5 asli üyeden meydana gelmektedir. Kurul, uyuşmazlık taraflarının, 14 gün içinde Yönetim Kuruluna 2 üyeyi hakem olarak bildirmeleri suretiyle şekillenir. Sonrasında bu kişiler oy çokluğu ile bir başkan seçerler. Oyların eşitliği halinde, kurula başkanlık edecek olan, kura ile seçilir.

(3) Hakem Kurulu tüm kararlarını tüm üyelerin hazır bulunması üzerine, basit oy çokluğu ile alır. Heyet hakkaniyet ve nispet ilkesi uyarınca karar alır. Heyetin kararı kesindir.

§ 17 Derneğin feshi

(1) Derneğin feshine, sadece bu amaç ile toplanan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, geçerli olarak kullanılan oyların üçte ikisi ile karar verilebilir.

(2) Genel Kurul - Dernek malvarlığının mevcut olması halinde - tasfiye kararı alır. Genel Kurul, bir tasfiye memuru atar ve Dernek pasiflerinin kapatılmasından sonra kalan Dernek malvarlığının kime devredileceğine ilişkin karar alır. Kalan malvarlığı, mümkün olduğu takdirde, Avusturya - Türk çıkarlarına hizmet eden, aynı veya benzer çıkarları takip eden Birliklere veya diğer organizasyonlara intikal eder.